Seniorenvereniging St Jozef Pey

 
 

Privacy beleid

Privacybeleid Seniorensociëteit St. Jozef Pey.
Seniorensociëteit St. Jozef Pey hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de door ons gevraagde persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Seniorensociëteit St. Jozef Pey houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u zijn verstrekt door invulling en ondertekening van het informatie- cq inschrijvingsformulier;
• Alleen die gegevens vragen welke minimaal nodig zijn voor de formele gang van zaken binnen de vereniging en de “verplichtingen” van de vereniging naar buiten toe (subsidie, verzekeringen, innen van contributie);
• Passende en technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt;
• U op de hoogte brengen van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
De Seniorensociëteit St. Jozef Pey is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid , of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de gegevensbeheerder (secretaris).
Verwerking van uw gegevens
▪ Aanvragen subsidie bij de gemeente;
▪ Het innen van de contributie middels de machtiging op het inschrijvingsformulier;
▪ Uitreiken sint Nikolaas cadeaus en het schrijven van verjaardagskaarten
▪ Contacten onderhouden d.m.v. infoverstrekking voor zaken de leden c.q. de vereniging betreffende;
Grondslag voor deze gegevens is:
- Vrijelijk gegeven toestemming middels het inschrijvingsformulier;
- Het gerechtvaardigd belang van de vereniging.
Op basis van voorgaande kan de vereniging de volgende gegevens van u vragen:
- Voornaam
- Achternaam
- Geboortedatum
- Adres
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
Uw persoonsgegevens worden door de gegevensbeheerder opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende het lidmaatschap van de vereniging.
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Bij einde lidmaatschap worden uw gegevens uit de door ons gebruikte systemen gehaald.
Privacybeleid Seniorensociëteit St. Jozef Pey.
Verstrekking aan derden
Dit vindt uitsluitend plaats indien dit noodzakelijk is voor de reeds beschreven doeleinden. Aan vreemden worden geen persoonsgegevens verstrekt. Partijen die door ons noodzakelijker wijze gegevens ontvangen, tekenen een verwerkersovereenkomst. Daarop rust dan tevens een geheimhoudingsplicht. Partijen buiten de EU zijn uitgesloten.
Beveiliging
Gegevens worden opgeslagen op de pc van een daartoe aangewezen persoon in een beveiligde omgeving. Een actuele back up is beschikbaar voor de gegevensverwerker op een externe harddisk, uiteraard voorzien van een ww. Het kennisnemen van gegevens van daartoe bevoegde personen betekent dat voor hen geheimhoudingplicht noodzakelijk is. Dit wordt zichtbaar gemaakt middels het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring.
Rechten omtrent gegevens
U heeft te allen tijde recht op inzage, wijziging of verwijdering van gegevens die wij van u hebben ontvangen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons of door één van de verwerkers.
U heeft altijd het recht gegeven toestemmingen in te trekken. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren middels een schrijven aan de gegevensverwerker.
Persoonsgegevens en mediagebruik
Op het door ons gehanteerde informatieformulier c.q. aanmeldingsformulier vragen wij u of foto’s waar u herkenbaar opstaat gebruikt mogen worden voor publicatie op de website van de vereniging, artikels in bladen en info/programmaboekjes.